เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 14 พ.ค. 2564 ]43
2 คู่มือปฏิบัติงานเทศกิจ [ 30 เม.ย. 2564 ]43
3 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]42
4 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 26 เม.ย. 2564 ]42
5 คู่มือปฏิบัติงานและงานสารบรรณ [ 26 เม.ย. 2564 ]46
6 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 26 เม.ย. 2564 ]44
7 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบบรเทาสธาราณภัย [ 25 ก.พ. 2564 ]48