เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 27 เม.ย. 2564 ]13
2 คู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 เม.ย. 2564 ]12
3 คู่มือการให้บริการส าหรับประชาชน เรื่อง สถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 26 มิ.ย. 2562 ]7