เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]11
2 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน-ครั้งที่2 [ 2 ก.พ. 2565 ]15
3 ข้อแจ้งตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ( อาคารบริเวณ ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ) [ 20 ม.ค. 2565 ]15
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ [ 13 ม.ค. 2565 ]14
5 เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร [ 10 ม.ค. 2565 ]14
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]8
7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน(ปรับปรุงซ่อมแพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) [ 7 ธ.ค. 2564 ]15
8 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอ่างแก้ว 9 บริเวณจากบ้าน ผญ.อมรรัตน์ ขวัญใจ ถึงบ้านนายประภาส เยือกเย็น ม.4 อ่างแก้ว [ 25 พ.ย. 2564 ]15
9 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง(แพวังปลาวัดเกาะ) ม.2 ต.บางพลับ [ 25 พ.ย. 2564 ]14
10 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมลงหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนอินทประมูล 2 (ริมแม่นํ้าน้อย) [ 22 พ.ย. 2564 ]15
11 ประชาสันพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ 2 ตำบลบางพลับ [ 22 พ.ย. 2564 ]16
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรืข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) [ 20 ต.ค. 2564 ]16
13 ประชาสัมพันธ์ราคากลางค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 7 ก.ย. 2564 ]16
14 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]16
15 ขออนุมัติราคากลางและการใช้งบประมาณให้เกิดประโยขน์สูงสุด [ 9 ก.พ. 2564 ]14
16 แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. [ 2 ก.พ. 2564 ]16
17 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๓/๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]18
18 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๖๔ [ 13 พ.ย. 2563 ]15
19 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 12 ต.ค. 2563 ]16