เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววีร์สุดา สุขขี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
089-5379516


นางสาวสาริศา คำพงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

082-1973535
นางสาวกฤษณา ประดับพันธ์ุ นางชนัญญา เชื้อบุญ

พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมานายประมวล ประดับพันธ์ุ


พนักงานจ้างเหมา
นายสุพจน์ นิ่มละมูล นายสรพงษ์ คุธินาคุณ

พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมานายอำนวย พึ่งทรัพย์
นายชาตรี ด้วงรักษา

พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมานายทนันทชัย โชติช่วง
นายธนารัตน์ ศรีเมฆ

พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา

นายเกียรติศักดิ์ หุ่นทอง นายสักดิ์ชัย กลิ่นสาหร่าย
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา


นางชิดชนก นาคประสงค์
นายสุรัตน์ ทรัพย์จำนงค์
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมานางสาวดวงใจ พึ่งทรัพย์

พนักงานจ้างเหมา

 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign