เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดเทศบาล
โทร..........................
-ว่าง-


นักวิชาการตรวจสอบภายใน


โทร..........................นางสาววิพาพร คิดกล้า

รองปลัดเทศบาล

โทร.087-8794636

นางพเยาว์ ขำประไพ นางอรุณศรี ทวิชานุรักษ์ นายบัณฑิต ขวัญเมือง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.086-1362338 โทร.089-1408850 โทร.081-8529814

นางสาววีร์สุดา สุขขี นางณัฐปภัสร์ เอี่ยมสำอางค์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.089-5379516 โทร.082-4194539
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign