เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
สำนักปลัด


 
นางพเยาว์ ขำประไพ
 หัวหน้าสำนักปลัด
086-1362338
นางวิมล นาคบัณฑิตย์ นางสาวหน่อย ไชยกำบัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน
061-8167859 089-2505515
นายอัสฎา เชื้อบุญ นางสาวหทัยกาญจน์ ทัศแก้ว นางสาวรัตน์ชนก คันทรง นางกนกวรรณ ทองหล่อ นางสุนิสา สุขะปานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ 
081-2816351 095-7049454 082-6671692 085-5118872   095-8203874
นายบุญเลิศ ผลทิพย์ นายเจษฎา สุขสวย  นายกนก แก้วกระจาย นายสมชาย แสงพลาย นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนิติกร
062-3363622 081-9191748 099-0133301 081-7803475
นางสาวศรัญญา  นาคบัณฑิตย์
นางสาวนงนุข  พึ่งทรัพย์
นายปัญญา  วีระนนท์
นายนิพนธ์  พึ่งทรัพย์
นายณัฐวุติ สุวรรณดี
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา


นางสาววิภาวี  เอี่ยมสุวรรณมณี
นางสาวพลอยไพลิน  พุธธังกูร
นายอาคม  งามมีศรี
นายวนัส ภู่นาค
นางสาวรัชฎาวรรณ คณะพันธ์
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
นายชำนาญ งามเจริญ
นายเกียรติศักดิ์ มาลัยวงษ์
นายพลากร เที่ยงดี


พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา


นายอัทธศาสตร์ คงปรี
นายสมพงษ์ ชื่นอารมณ์
นางสาวอมรรัตน์ ด้วงรักษา


พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา


 
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign