เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายญาณเวทย์ สอนสม
ปลัดเทศบาล
086-1362338
 
นางพเยาว์ ขำประไพ
 หัวหน้าสำนักปลัด
086-1362338
นางวิมล นาคบัณฑิตย์ นางสาวหน่อย ไชยกำบัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน
061-8167859 089-2505515
 
นายอัสฎา เชื้อบุญ นางสาวหทัยกาญจน์ ทัศแก้ว นางสาวรัตน์ชนก คันทรง นางกนกวรรณ ทองหล่อ   นางสุนิสา สุขะปานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรชำนาญการ
  นักประชาสัมพันธ์ 
081-2816351 095-7049454 082-6671692 085-5118872
  095-8203874

นายบุญเลิศ ผลทิพย์ นายเจษฎา สุขสวย นายกนก แก้วกระจาย นายสมชาย แสงพลาย
นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนิติกร
062-3363622 081-9191748 099-0133301 081-7803475

 
นางสาวศรัญญา  นาคบัณฑิตย์
นางสาวนงนุข  พึ่งทรัพย์
นายปัญญา  วีระนนท์
นายนิพนธ์  พึ่งทรัพย์

นางจุฑามาศ ศุขจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์
นางสาววิภาวี  เอี่ยมสุวรรณมณี
นางสาวพลอยไพลิน  พุธธังกูร
นายอาคม  งามมีศรี
นายยุธนา พรหมทอง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
นางสาวชนม์ฤทัย   ธีระบุตรวงศ์กุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign