เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นางพเยาว์ ขำประไพ
 หัวหน้าสำนักปลัด
086-1362338
นางวิมล นาคบัณฑิตย์ นางสาวหน่อย ไชยกำบัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน
061-8167859 089-2505515
 
นายอัสฎา เชื้อบุญ นางสาวหทัยกาญจน์ ทัศแก้ว นางสาวรัตน์ชนก คันทรง นางกนกวรรณ ทองหล่อ   นางสุนิสา สุขะปานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรชำนาญการ
  นักประชาสัมพันธ์ 
081-2816351 095-7049454 082-6671692 085-5118872
  095-8203874

นายบุญเลิศ ผลทิพย์ นายเจษฎา สุขสวย นายกนก แก้วกระจาย นายสมชาย แสงพลาย
นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนิติกร
062-3363622 081-9191748 099-0133301 081-7803475

 
นางสาวศรัญญา  นาคบัณฑิตย์
นางสาวนงนุข  พึ่งทรัพย์
นายปัญญา  วีระนนท์
นายนิพนธ์  พึ่งทรัพย์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

นางสาววิภาวี  เอี่ยมสุวรรณมณี
นางสาวพลอยไพลิน  พุธธังกูร
นายอาคม  งามมีศรี
นายยุธนา พรหมทอง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
นางสาวชนม์ฤทัย   ธีระบุตรวงศ์กุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign