เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง


 12 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ได้ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ของฝาก หรือผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)  ต่ออาสาสมัครสาธารณสุข           ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประธานชุมชน โดยเป็นการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการไม่รับของขวัญ     ของฝาก หรือผลประโยชน์อื่นใด ในทุกวาระ ทุกโอกาส เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันคล้ายวันเกิด เป็นต้น                    โดยขอให้เปลี่ยนเป็นการอวยพร หรือเข้ามาแสดงความยินดีในวาระโอกาสต่าง ๆ เพียงเท่านั้น และขอให้ถือเป็น ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้  ในการนี้ นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ระบุว่าการประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ                                                                                                                                                  ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ต่อไป

2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-05-24
2022-05-11