เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง


 

 กิจกรรมการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
   วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยนายจิรศักดิ์  ภู่ประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี    ตำบลโพธิ์ทอง ได้เป็นประธานในกิจกรรมการประกาศต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ                       

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ในการนี้ ได้ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ บริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เป็นไปด้วย ความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ

จึงกำหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลโพธิ์ทองทุกคน ให้ยึดถือ และปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงาน ให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริต พร้อมกำหนดแนวทางให้ทุก สำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้ 

๑. การบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม   นำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงใปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

๓. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน  และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง, ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และช่องทางอื่น ๆ  ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง                                       

๕. กรณีพบการทุจริตและประพฤติมิชอบจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับบุคลากร   ที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๔๐ คน 
 
 

2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-05-24
2022-05-11