ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านเด็ก

  ทอดผ้าป่าสามัคคี และ พิธีสรงน้ำพระ ณ วัดเกาะ

  กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า