กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย

  ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

  โครงการ "Digital Infinity Smart Living" ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว