วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม-ครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๓ เพื่อใช้ในงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑๓ แพ็ค เพื่อใช้ในงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๔๓ อ่างทองเพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ถนนขับขี่ปลอดภัยเคร่งครัดวินัยจราจร ขนาด ๙.๗๐X๓.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งแก้วขอบอคริลิค ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๒ ชุด เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๔๓๔๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๒-๐๐๐๒ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ เพื่อใช้ในงานจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง