Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
สุขาภิบาลตลาดสด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ ๒๕๕๘
11 พ.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่่างทอง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ ๒๕๕๙
11 พ.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่่างทอง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๘
28 เม.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
28 เม.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง แบบรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
26 เม.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
26 เม.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
26 เม.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒
26 เม.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบิหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
22 เม.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3561-1611  โทรสาร : 0-3561-0611  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong