Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
สุขาภิบาลตลาดสด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงานการรับรองสถานประกอบกิจการ
     ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของงานสุขาภิบาลอาหารคือการออกใบอนุญาตและรับรองสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อันประกอบไปด้วย 
          - สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
          - สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
          - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     
กระบวนงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ
     ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมประจำปีให้สอบถามและลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โทร 035-691490ต่อ18 หรือ 035-691478 ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯได้จัดขึ้นทุกปี 
          1.หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร 
          2.หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
   
กระบวนงานร้องเรียนด้านสุขาภิบาลอาหาร
     งานสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนด้าน การสุขาภิบาลอาหารทุกรูปแบบไม่ว่าจะแผงลอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด ตลาดนัด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ภายใต้ชื่องานคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากท่านเพื่อนนำมาแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพที่อันสมควรต่อไป
     เส้นทางการร้องเรียน
          1.ทางตรง เขียนใบคำร้องกับทางเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
          2.ทางจดหมาย เขียนจดหมายร้องเรียนมายังเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
          3.ทางโทรศัพท์ เบอร์ 035-691490  /035-691478 เพื่อการแจ้งข่าวสารการร้องเรียน
          4.ทางเว็บไซต์ 
HTTP://WWW.TAMBONPHOTHONG.GO.TH/CENTER/WEBSITE/SITE/INDEX.PHP?SITE=242&PAGE_ID=610&CONTROL=
   
กระบวนงานเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
     เริ่มตั้งแต่จัดทำโครงการ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน กำหนดประเด็นด้านสุขาภิบาลอาหารที่จะเฝ้าระวังตามกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น เช่น อาหาร ภาชนะ มือผู้สัมผัส คุณภาพความสะอาดของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการรับรองต่างๆ การเฝ้าระวังอาหารสะอาดในโรงเรียน เป็นต้นกำหนดประชากรเป้าหมาย/นิยามให้ชัดเจน วางแผนการดำเนินการ / การสุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกเครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่าง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสถานการณ์ตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง อาจเป็นรายเดือน รายปี ตามลักษณะของการออกแบบระบบเฝ้าระวัง รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น กรณีพบปัญหามือไม่สะอาด ต้องทำการแนะนำวิธีการล้างมือ รณรงค์ล้างมือ เป็นต้นและสรุปเป็นรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
   
กระบวนงานสื่อสารสาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร
     เริ่มตั้งแต่การกำหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการร้องเรียนที่มีอยู่ เพื่อจัดทำแผนการรวบรวมข้อคิดเห็นจากช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ อาจรวมถึงการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น การจัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านอาหาร ประชุมชมรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหารเป็นต้น เมื่อรวบรวมข้อคิดเห็นหรือประเด็นที่สำคัญในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารแล้ว นำมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ เพื่อจัดทำแผนการสื่อสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาหาร การรณรงค์การต่อต้านสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น วางแผนการดำเนินการ ประเมินผล สรุปเป็นรายงานผลการสื่อสารด้านสุขาภิบาลอาหารเสนอผู้บริหารหน่วยงาน 


เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3561-1611  โทรสาร : 0-3561-0611  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong