Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
สุขาภิบาลตลาดสด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
 
     การสุขาภิบาลอาหาร (FOOD SANITATION) หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อทำให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตราย หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของผู้บริโภค
     การบริโภคอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร จึงไม่หมายความเพียงแต่บริโภคเข้าไปแล้วไม่เกิดโรคและโทษในระยะเวลาปัจจุบันเท่านั้น ยังหมายถึงจะต้องไม่มีพิษภัยที่เป็นโทษหรือก่อให้เกิดโรคในระยะยาวหรือในอนาคตอีกด้วย 
     การจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาด ปลอดภัย ทำได้โดยการจัดการและควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค การควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมปรุงประกอบการบริการอาหารมี 5 ปัจจัย คือ
     1. ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้เตรียม ปรุง และให้บริการอาหาร
     2. อาหาร ได้แก่ การเลือกซื้อ การปรุง การเก็บ อาหาร น้ำแข็ง น้ำดื่ม และสารปรุงแต่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน
     3. ภาชนะอุปกรณ์  ได้แก่ การเลือกใช้ การล้าง และการเก็บที่ถูกวิธี
     4. สถานที่ ได้แก่ สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่าย/บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
     5. สัตว์แมลงนำโรค ได้แก่ การควบคุมป้องกันสัตว์แมลงนำโรคในบริเวณที่เตรียม ปรุง และให้บริการอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3561-1611  โทรสาร : 0-3561-0611  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong