Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
สุขาภิบาลตลาดสด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ดิฉัน นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย นายสุนทร การุณวงษ์ รองนายกเทศมนตรี นายชวภณ ยิ้มพงษ์ รองนายกเทศมนตรี นางขนิษฐา มาลากิจสกุล ที่ปรึกษาเทศมนตรี และนายจิระศักดิ์  ภู่ประดิษฐ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองแห่งนี้ โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เป็นเอกสารแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๔๘ ทศ  กำหนดไว้ว่าก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
          เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงาน แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          ๑.๑ ดำเนินการจัดหาพื้นที่และก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
          ๑.๒ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
          ๑.๓ ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา คูระบายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง
          ๑.๔ พัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม
          ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างตามถนน ชุมชนสวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          ๑.๖ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
          ๑.๗ จัดทำผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข
          ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข
          ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มปลูกพืช และกลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น   
          ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
          ๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้บริโภค มีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัยและอาหารปลอดภัย
          ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาด ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
          ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
          ๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
          ๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง       
          ๒.๙ รณรงค์ป้องกัน บำบัด  และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
          ๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขั้น
          ๓.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
          ๓.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๓.๕ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
          ๓.๖ จัดบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานเทศบาล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
          ๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีลานกีฬากลางเทศบาลและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
          ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
          ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
          ๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด
          ๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
          ๔.๗ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง
. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
          ๕.๒ ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดในเขตพื้นที่ให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
          ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์
          ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
          ๕.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข
๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
          ๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด
          ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม
          ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๖.๕ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลาดิฉัน แถลงนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ด้านหลัก ๆ ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งดิฉันพร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับมีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ  ตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมานำเสนอ หากมีข้อชี้แนะประการใด โปรดอย่าได้นิ่งเฉย เราทุกคนล้วนทำ เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาดำเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหาคำตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลาย ในเทศบาลตำบลโพธิ์ทองและพวกเราจะตั้งใจทำงานโดยยึดถือ ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อจะนำพามาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณค่ะ
 
 
 


เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3561-1611  โทรสาร : 0-3561-0611  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong