Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาลอาหาร
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น


คำแถลงนโยบาย
ของ
นายณรงค์  โรจนเลขา
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖
 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
 
                   ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  กระผม  นายณรงค์  โรจนเลขา ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองเลือกกระผมเป็นตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๖  แล้วนั้น
                   ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป  ๔  ปี  กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน  ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กระผมเข้ามาทำหน้าที่ในครั้งนี้  กระผมจึงได้กำหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  โดยยึดหลักตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  แก้ไขความเดือดร้อนตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ นโยบายที่กำหนดนั้นครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีความตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม  และด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเป็นหลัก   
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๘ ทศ   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  กระผมนายณรงค์  โรจนเลขา  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง   ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อันทรงเกียรติแห่งนี้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                  ๑)  สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า  โดยดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง  ถนน  ท่อระบายน้ำ  และทางเท้า  รวมตลอดถึงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
                  ๒)  ปรับปรุงและบูรณะเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี  มีมาตรฐาน  เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก  ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
                  ๓)  ปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความสะอาด  สวยงาม
                  ๔)  สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
๒  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                  ๑)  มุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ำเสีย  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสมดุลของสภาพแวดล้อม
                  ๒)  มุ่งรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อปลอดจากโรคระบาด  และโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อประชาชน  เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
                  ๓)  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมบริเวณคูคลอง 
โดยดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช
                  ๔)  ปรับปรุงภูมิทัศน์  สร้างสวนสาธารณะ  และปรับปรุงสวนสาธารณะให้เกิดความสวยงามเป็นที่ประทับใจของประชาชน
                  ๕)  พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล  ให้มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และการสาธารณสุขที่ดีต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค
                  ๖)  สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)
๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
                  ๑)  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน  ดำเนินการส่งเสริมกระตุ้น และอำนวยความสะดวกในการที่ประชาชนจะประกอบธุรกิจหรือส่งเสริมอาชีพ  โดยจัดให้มีการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  ๓)  สนับสนุนกลุ่มอาชีพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้องถิ่น
                  ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าชุมชน  เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
                  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการเกษตรและกิจกรรมอื่น ๆ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ  พอเพียง              
๔. ด้านการพัฒนาสังคม
                  ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
                  ๒)  ดำเนินการให้ชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ  มีความสะอาด  ความปลอดโรค  อันจะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นดำเนินไปด้วยความผาสุก
                  ๓)  ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในจารีตประเพณีอันดีงาม  และดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ให้มีประสิทธิภาพ 
                  ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ  แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
                  ๕)  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ปลอดภัยจากโรคระบาด  และโรคติดต่ออื่น  ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน
                  ๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยการรณรงค์  จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  พร้อมจัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอ
                  ๗)  สนับสนุนเงินแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส
                  ๘)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น
๕.  ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร
                 ๑)  ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให้คล่องตัว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
                 ๒)  พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ  โดยจะนำระบบเทคโนโลยีมาบริการประชาชนทุกรูปแบบ
                 ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สาธารณสมบัติของประชาชน  โดยการติดตั้งกล้อง CCTV
                 ๔)  ดำเนินการพัฒนารายได้ของเทศบาล  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  โดยการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
                 ๕)  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ                  
                   ในการกำหนดนโยบายของกระผมอยู่บนพื้นฐานของการนำมาปฏิบัติได้จริง  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  และนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  จากนโยบายทั้งหมดที่ได้กล่าวมา  กระผมมีความเชื่อมั่นว่า หากกระผมและคณะผู้บริหารได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  จากสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคลากรของเทศบาล  ตลอดจนประชาชนทุกชุมชนก็จะสามารถทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้  กระผมจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  มุ่งมั่น  วิริยะ  อุตสาหะ  โดยถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ 
 
                                                                                                          ขอบคุณครับ
 


เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-1490  โทรสาร : 0-3569-1490  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong