Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
สุขาภิบาลตลาดสด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
ด้านการเมือง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประกอบด้วย
   1. สภาเทศบาล  ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จำนวน 12 คน โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
   2. คณะผู้บริหาร  ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 17 คน
ด้านการบริหาร  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ดังนี้
   1. สำนักปลัดเทศบาล
   2. กองสาธารณสุข
   3. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   4. กองคลัง
   5. กองช่าง
     ปลัดเทศบาล  เป็นข้าราชการประจำสูงสุด ทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปของเทศบาล


สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมการเกษตร งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขา งานรัฐพิธี งานทะเบียนราษฎร์ งานบัตรประจำตัวประชาชน การประชุมสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานการเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั้งหมด และราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน 2 ฝ่ายดังนี้
1.1 ฝ่ายอำนวยการ
          1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
          1.1.2 งานส่งเสริมการเกษตร
          1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่
          1.1.4 งานรักษาความสงบ
          1.1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          1.1.6 งานเทศกิจ
          1.1.7 งานธุรการกอง
          1.1.8 งานสารบรรณกลาง
          1.1.9 งานรัฐพิธี
          1.1.10 งานกิจการสภา
1.2 ฝ่ายปกครอง
          1.2.1 งานทะเบียนราษฎร
          1.2.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน
1.3 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายหรือแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง      การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายของเทศบาล โครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานเผยแพร่นโยบายข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานสารนิเทศศึกษา วิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ งานนิติการ พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจ ร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรมงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเทศบาล และการร้องทุกข์หรือุทธรณ์ สอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายใน 2 ฝ่ายดังนี้
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ดังต่อไปนี้
1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
          - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
          - งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
          - งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
          - งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
          - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
          - งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
- งานรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจำปี และงานนิติกรรมสัญญา
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
1. งานบริการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางรชการ
2. งานเผยแพร่ข่าวสาร สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
3. งานจัดทำวารสารแผ่นพิมพ์โฆษณาหน่วยงานของเทศบาล
4. งานเขียนข่าวเผยแพร่แก่สื่อมวลชน อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
5. งานบริการและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ หอกระจ่ายข่าวภายในชุมชน วิทยุ โทรทัศน์
5. งานจัดนิทรรศการและทำงานส่งเสริมกิจกรรมภายในของเทศบาล 
6. การเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทาง social network การจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  http://www.tambonphothong.go.th/  และ Facebook ชื่อ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
7. งานแถลงผลการดำเนินงานของทางราชการ
ศูนย์บริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์
1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
2. สำรวจและรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุปัจจัยต่างๆ
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการใน 3 ฝ่าย
1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
          1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
          1.2 งานการเงินและบัญชี
          1.3 งานระเบียบการคลัง
          1.4 งานสถิติการคลัง
          1.5 งานธุรการกอง
          1.6 งานสารบรรณกอง
2 ฝ่ายพัฒนารายได้
          2.1 งานพัฒนารายได้
          2.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          3.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายใน 2 ฝ่าย
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
          1.1 งานวิศวกรรม
          1.2 งานสถาปัตยกรรม
          1.3 งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
          2.1 งานสาธารณูปโภค
          2.2 งานสวนสาธารณะ
          2.3 งานศูนย์เครื่องจักรกล
          2.4 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
          2.5 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
          2.6 งานธุรการกอง
          2.7 งานสารบรรณกอง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ ศูนย์บริหารสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
          1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
          1.2 งานวางแผนสาธารณสุข
          1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
          1.4 งานรักษาความสะอาด
          1.5 งานเผยแพร่และฝึกอบรม
          1.6 งานส่งเสริมสุขภาพ
          1.7 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          1.8 งานสัตวแพทย์
          1.9 งานธุรการกอง
          1.10 งานสารบรรณกอง
กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคุม วางแผนการบริหารงานด้านธุรการ งานสารบรรณและงานบุคลากรภายในกอง ฯ วางแผนด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล   ป่าซาง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการศึกษาในระดับปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในตำบล รับผิดชอบประสานงานด้านงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 5 แผนงาน คือ
  1. ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1.3 งานไม่กำหนดระดับ
      2. ฝ่ายส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ ประกอบด้วย
2.1 งานกีฬาและนันทนาการ
2.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น


เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3561-1611  โทรสาร : 0-3561-0611  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong