Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
สุขาภิบาลตลาดสด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

   เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

   เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาสามปีได้เรียงลำดับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
   แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล
   แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
   แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงอาคารสถานที่
   แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงระเบียบทะเบียนและเอกสารของเทศบาล
   แนวทางการพัฒนาที่ 8 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกัน รักษา และส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 สุขาภิบาลอาหาร
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า/ประปาสาธารณะ
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนสงเคราะห์และช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สมดุล
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย เต็มตามวัย เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการ การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม


เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3561-1611  โทรสาร : 0-3561-0611  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong