Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
สุขาภิบาลตลาดสด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
   การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางน้ำ
     - ทางบก  สภาพถนนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ส่วนใหญ่มีสภาพใช้งานได้จะมีเพียงบางสายที่มีผิดจราจรชำรุด และขนาดไม่มาตรฐาน บางสายชำรุดเนื่องจากเป็นสายเรียบแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นผลทำให้ถนนคอนกรีตยุบตัวลง และขณะนี้เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อบรรเทาปัญหาการกัดเซาะของน้ำ ณ บริเวณดังกล่าว
     - ทางน้ำ  เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญมากทางหนึ่งในอดีต แต่ปัจจุบันได้ลดความสำคัญลงบ้าง เนื่องจากความสะดวกและคล่องตัวโดยการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น

การไฟฟ้า
   ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโพธิ์ทอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยฝ่ายกองช่างของเทศบาล ตำบลโพธิ์ทองจะเป็นผู้ประสานงานในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ในเขตชุมชนทุกชุมชนให้ได้มากที่สุดและครบทั่วเขตเทศบาล

การประปา
   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ใช้บริการระบบน้ำประปาภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานประปาเขต 2 อ่างทอง ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล มีจำนวน 1,570 ครัวเรือน

การสื่อสารและโทรคมนาคม
   หน่วยงานที่ให้บริการการคมนาคมติดต่อสื่อสาร ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มี 2 หน่วยงาน ได้แก่
     1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะ ตำบลบางพลับ หมู่ 2
     2. บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอ่างทอง - อยุธยา ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง


เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3561-1611  โทรสาร : 0-3561-0611  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong