Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาลอาหาร
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
   ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอิสลามบ้างเล็กน้อย ซึ่งประชาชนทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี มีวัดในเขตเทศบาล 3 แห่ง

การศึกษา
   เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 4 แห่ง แยกเป็น
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ คือ
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
     2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน คือ
         - โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
         - โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
         - โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
     3. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
         - โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
     4. ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี จำนวน 1 แห่ง

การกีฬาและนันทนาการ
   - สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 4 แห่ง
   - สนามฟุตบอล จำนวน4 แห่ง
   - สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 แห่ง
   - สนามตะกร้อ จำนวน 4 แห่ง
   - สนามเปตอง จำนวน 4 แห่ง
   - สนามเด็กเล่น จำนวน 4 แห่ง

การสาธารณสุข
   ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีสถานบริการด้านสาธารณสุข คือโรงพยาบาลโพธิ์ทอง, สถานีอนามัยตำบลบางพลับ, สถานีอนามัยตำบลอินทประมูล (สถานบริการสาธารณสุขตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แต่ให้บริการในเขต) นอกจากนี้ยังมีบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
     - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
     - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 4 แห่ง
     - สมาชิก อ.ส.ม. จำนวน 75 คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
     1. รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน 
     2. รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
     3. รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
     4. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
     5. พนักงานดับเพลิง จำนวน 9 คน


เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-1490  โทรสาร : 0-3569-1490  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong