Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาล
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
สุขาภิบาลตลาดสด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป

   เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีระยะห่างจากตัวจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด 3.6 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน ดังนี้
     1. ตำบลอ่างแก้ว  จำนวน  5  หมู่บ้าน คือ 3, 4, 5, 6, 7
     2. ตำบลอินทประมูล  จำนวน  5  หมู่บ้าน คือ 3, 4, 5, 6, 7
     3. ตำบลบางพลับ  จำนวน  3  หมู่บ้าน คือ 1, 2, 3
   หมายเหตุ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทประมูล เข้าเขตเต็มหมู่บ้าน ส่วนหมู่อื่นๆ เข้าเขตไม่เต็มพื้นที่ทั้งหมด

อาณาเขตติดต่อ
ด้านเหนือ     ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยตรงปากคลองห้วยลิงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตก ๒๕๐ เมตร และอยู่ห่างจากฝั่งเหนือของคลองวัดศีลขันต์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงปากคลองห้วยลิงฝั่งใต้ ตรงที่บรรจบกับฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน้อย แล้วเลียบตามฝั่งใต้ของห้วยลิงไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่อยู่ห่างจากปากคลองห้วยลิง ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ ๔๐๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน้อยไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือของคลองตาพุก ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๓
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฝั่งเหนือของคลองตาพุกและเป็นเส้นตรงข้ามแม่น้ำน้อยไปทางทิศตะวันตก ถึงปากคลองมะขามฝั่งเหนือ แล้วเลียบตามฝั่งเหนือของคลองมะขามไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากปากคลองมะขาม ตรงที่บรรจบกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ ๓๕๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๔
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑

ลักษณะภูมิประเทศ
   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน 1 สาย คือ แม่น้ำน้อย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จำนวนประชากร
   ปัจจุบันเทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีประชากร 4,254คน แยกเป็นชาย 2,002 คน หญิง 2,252 คน จำนวนครัวเรือน 1,816 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564)


เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3561-1611  โทรสาร : 0-3561-0611  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong